Statuten

VZW “Vereniging van Lions Clubs van District 112C – Belgium”

Update :19 oktober 2022

STATUTEN

1. Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur

Artikel 1. De VZW draagt de naam “Vereniging van Lions Clubs van District 112C – Belgium”, in het Frans: “Association des Lions Clubs du District 112C – Belgium”.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbonnen en andere documenten van de vereniging en moet onmiddellijk gevolgd worden door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting VZW met nauwkeurige vermelding van het adres van de maatschappelijke zetel of het ondernemingsnummer, de termen “rijksregister van rechtspersonen” of de afkorting RRP, gevolgd door de aanduiding van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de website.

Artikel 2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank van Brussel.

Artikel 3. De VZW heeft voor doel de idealen en objectieven die door “The Lions Clubs International” (LCI) vastgelegd zijn, te promoten, meer bepaald door hulpprojecten te steunen, in het bijzonder in domeinen als slechtziendheid en andere handicaps, jeugd, waaronder kanker bij kinderen, honger, milieu, sensibilisering rond diabetes. Deze lijst is niet uitputtend noch de idealen en objectieven vastgelegd door de “Feitelijke Verenigingen” bestaande uit het Multiple District 112 en District 112C”.

Als rechtspersoon verschillend van de “Feitelijke Vereniging van Lions Clubs van District 112C – Belgium”, is zij verantwoordelijk voor haar financieel, budgettair, patrimoniaal en administratief beheer. In dit kader mag zij ook op bijkomstige wijze alle bestuurshandelingen uitoefenen noodzakelijk voor de realisatie van het hoofddoel.

Artikel 4. De VZW kan geldig vertegenwoordigd worden in het Frans. Elk hoger beroep tegen de vereniging kan echter voor het gerecht gebracht worden wegens de door de klager gekozen taalkundige rol.

2. Leden, aanvaarding, vertrek, plichten, bijdragen

Artikel 5. De VZW is samengesteld uit effectieve en toegetreden leden. Het aantal leden is onbeperkt.

De effectieve leden zijn alle clubs van District 112C die georganiseerd zijn als VZW’s, vertegenwoordigd door hun voorzitter, ofwel de voorzitters van clubs die als feitelijke verenigingen georganiseerd zijn, die deelnamen aan de oprichting van de VZW of die zich sindsdien hebben aangemeld om lid te worden. Ook effectieve leden zijn: de gouverneur, de vice-gouverneurs en de past gouverneurs van het district 112C of van het voormalig district 112, die hebben meegewerkt aan de oprichting van de VZW of die zich vervolgens hebben aangemeld om lid te worden, op voorwaarde dat zij actief lid zijn van een club van het district 112C die in orde is voor wat betreft de bijdragen en het rapportage van de leden.

De effectieve leden van de VZW genieten de meest uitgebreide rechten van toegetreden leden, zoals bepaald door de wet of gespecifieerd in deze statuten.

De toegetreden leden zijn de leden van de clubs; zij genieten de rechten die in deze statuten worden gespecifieerd.

Artikel 6. Elk effectief of toegetreden lid kan zich te allen tijde uit de VZW terugtrekken door schriftelijk ontslag, te sturen per aangetekende brief naar het bestuursorgaan van de VZW. Worden eveneens geacht ontslag te hebben genomen: een lid dat niet langer deel uit maakt van de “Internationale Vereniging van Lions Clubs” of dat, na ingebrekestelling, geen bijdrage meer verstrekt aan LCI, aan het MD 112 – Belgium of aan het District 112C waartoe hij behoort, of, in het geval van een individueel effectief lid of toegetreden lid, dat niet langer lid is van een club van District 112C.

Artikel 7. De ontslagnemende, uitgesloten, geschorste of vertrekkende effectieve leden, clubs of individuele personen, evenals de erfgenamen van hun lid/leden of rechtverkrijgenden van één van hun overleden lid/leden, hebben geen recht op het maatschappelijk bezit van de VZW. Zij mogen geen afschriften, rekeningen, verzegeling of inventaris vragen of eisen.

Artikel 8. De clubs in de hoedanigheid van effectief lid en de voorzitters van de feitelijke verenigingen in de hoedanigheid van effectief lid (namens hun feitelijke vereniging) betalen om de zes maanden aan de VZW een bijdrage die de bijdragen aan het Multiple District en District 112C dekt; deze bijdrage stelt de VZW in staat zichzelf in de plaats te stellen van District 112C en in zijn administratieve en andere behoeften te voorzien en zijn bedrijfsdoelstelling te vervullen. De betaling van deze bijdrage geeft niet het recht aanspraak te maken op een persoonlijke of materiële dienst ten behoeve van één of meer leden van één of meer clubs van de VZW.

Het besluit om bijdragen over te dragen aan de VZW zal op 23 mei 2020 worden bevestigd door de Conventie van de feitelijke vereniging van het District 112C. Elke club die niet zal toegetreden zijn tot de VZW zal niet rechtstreeks door haar gefactureerd worden en er zal haar nog steeds een gelijkwaardige globale bijdrage aangerekend worden door de “Feitelijke vereniging van district 112C”. De gouverneur zal ervoor zorgen dat deze wordt overgemaakt aan de VZW.

Individuele effectieve leden (bij voorbeeld: Past Gouverneurs) en toegetreden leden betalen geen specifieke bijdrage aan de VZW; zij betalen de bijdrage die hun club vordert en waarmee deze laatste de bijdragen gevorderd door de VZW of “Feitelijke vereniging” betaalt, afhankelijk van het statuut van de club.

Het bedrag van de bijdragen die moeten betaald worden door elke club, wordt vastgelegd tijdens de conventie van District 112C met eenvoudige meerderheid van stemmen; de VZW neemt hiervan kennis, laat deze bedragen vervolgens door haar algemene vergadering valideren en past ze toe.

3. Algemene vergadering

Artikel 9. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de VZW; de toegetreden leden mogen de vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht.

Artikel 10. De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet zijn toegekend. Afhankelijk van de agenda worden er twee soorten algemene vergaderingen georganiseerd:

Behoren tot de bevoegdheid van de gewone algemene vergadering:

 • de benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen;
 • de jaarlijkse goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
 • de jaarlijkse kwijting aan bestuurders en commissarissen;

Behoren tot de bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering:

 • de wijziging van de statuten;
 • de uitsluiting van een effectief of toetredend lid nadat hij/zij is gehoord over de bewijzen tegen hem/haar;
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Zij worden gehouden op plaats, dag en uur aangeduid in de oproeping.

Artikel 11. Er wordt jaarlijks ten minste één gewone algemene vergadering gehouden, in de loop van het tweede semester van het burgerlijk jaar.

Artikel 12. Alle effectieve leden moeten tenminste vijftien volle dagen voor de datum van de algemene vergadering individueel worden opgeroepen per gewone brief of e-mail. De toegetreden leden zullen uitgenodigd worden via de maandelijkse publicatie van het district en door de publicatie van de uitnodiging op de website van het district.

In de oproeping en publicatie worden de dag, het tijdstip, de plaats en de agenda van de algemene vergadering vermeld. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die op de agenda staan.

Artikel 13. Elk effectief of toegetreden lid, mag deelnemen aan de algemene vergadering.

De clubs, effectieve leden, die door hun voorzitter (of zijn gevolmachtigde) vertegenwoordigd zijn en de voorzitters (of hun gevolmachtigden) van de clubs die als feitelijke verenigingen georganiseerd zijn, beschikken over één stem per tien leden van de club die ze vertegen-woordigen of over een meerderheidsfractie van 10, gebaseerd op het ledenaantal dat LCI op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de algemene vergadering wordt gehouden, heeft gepubliceerd. De effectieve leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde afgevaardigde van hun club, die enkel zal mogen stemmen wanneer hij/zij actief lid is en drager van een door de voorzitter van de club ondertekende volmacht.

Alle andere individuele effectieve leden (bij voorbeeld : Past Gouverneurs,…) hebben één persoonlijke stem en kunnen een volmacht dragen van een ander individueel effectief lid. Elke vertegenwoordiger mag maximaal beschikken over één volmacht. De toegetreden leden mogen de algemene vergadering bijwonen maar hebben geen stemrecht.

Artikel 14. Een buitengewone algemene vergadering kan op elke moment worden bijeengeroepen. Zij kan worden bijeengeroepen op verzoek van het bestuursorgaan of door tenminste één vijfde van de effectieve leden.

De oproeping wordt per aangetekende brief verzonden naar het adres van de vereniging met de originele handtekeningen van de effectieve leden, vertegenwoordigd door hun voorzitter voor de clubs georganiseerd in VZW’s, die de buitengewone vergadering bijeenroepen; met een nauwkeurige vermelding van de agenda van de buitengewone algemene vergadering. In bijlage worden alle documenten bijgevoegd die relevant zijn voor de voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering waarvoor de bijeenroeping wordt gevraagd.

Het bestuursorgaan neemt de nodige maatregelen om de buitengewone algemene vergadering te organiseren binnen een maand na de hierboven vermelde kennisgeving.

Artikel 15. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan; met name de gouverneur van district 112C. Is hij/zij afwezig, dan zit de eerste vice-voorzitter, met name de eerste vice-gouverneur van district 112C de vergadering voor, en als deze laatste verhinderd is, door de tweede vice-voorzitter, met name de tweede vice-gouverneur.

Artikel 16. De gewone algemene vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Zij beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen (ongeldige stemmen en onthoudingen tellen niet mee). In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt beslissend.

Artikel 17. De buitengewone algemene vergadering mag enkel geldige beslissingen nemen over de ontbinding van de VZW, de wijziging van de statuten, de wijziging van de doelstellingen of de uitsluiting van een effectief of toegetreden lid, met inachtname van de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals de wet of de huidige statuten dit vereisen.

Artikel 18. De besluiten van de algemene vergadering worden opgetekend in een proces-verbaal, medeondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Deze processen-verbaal worden in een speciaal register ingeschreven. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar het door alle leden kan worden geraadpleegd, evenwel zonder verplaatsing van het register. Elke wijziging van de statuten wordt onverwijld neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Hetzelfde geldt voor elke akte betreffende de benoeming, ontslag of beëindiging van het mandaat van bestuurders.

De voor het gerecht of elders voor te leggen uittreksels, worden door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij ontstentenis, door een andere lid van het bestuur ondertekend.

4. Bestuur, dagelijks beheer

Artikel 19. De VZW wordt beheerd door een bestuursorgaan dat bestaat uit :

 • de gouverneur van District 112C
 • de eerste en tweede vice-gouverneurs van District 112C
 • de Immediate Past Gouverneur van District 112C
 • de secretaris van District 112C
 • de penningmeester van District 112C

In geval van afwezigheid van de voorzitter, dat wil zeggen de gouverneur, worden deze functies door de eerste vice-voorzitter, dat wil zeggen de eerste vice-gouverneur, en bij afwezigheid van de eerste vice-gouverneur, door de tweede vice-voorzitter, dat wil zeggen de tweede vice-gouverneur, vervuld. De districtsgouverneur en de eerste en de tweede vice-gouverneurs bekleden van rechtswege respectievelijk het voorzitterschap en het eerste en het tweede vice-voorzitterschap.

Het bestuursorgaan kan elk Lions lid van een club uitnodigen om zijn vergaderingen bij te wonen. Dit lid heeft geen stemrecht.

Elk lid van het bestuursorgaan moet een actief lid zijn, bij een club van District 112C, in regel met zijn/haar lidmaatschapsbijdrage. Deze club moet op zijn beurt in regel zijn ten opzichte van LCI, van het Multiple District 112 en van District 112C. Het lid wordt voorgedragen op de conventie van District 112C en elk jaar formeel verkozen op de statutaire algemene vergadering voor een mandaat van één jaar dat met terugwerkende kracht begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Artikel 20. De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan. Zij zijn enkel verantwoording verschuldigd aan de VZW voor de uitvoering van het mandaat dat zij ontvangen hebben van het bestuursorgaan, in overeenstemming met deze statuten en/of de besluiten van de algemene vergadering en, te allen tijde, met de wettelijke vereisten. De VZW kan een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders afsluiten om de bestuurders in te dekken indien een rechtsvordering tegen hen wordt ingesteld als gevolg van hun beheer.

Een bestuurder die een belangenconflict heeft met de VZW mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen over dit agendapunt. Zijn afwezigheid bij deze beraadslaging moet in de notulen van de vergadering worden vermeld.

Artikel 21. Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping door de voorzitter en/of door de secretaris. Het kan slechts beraadslagen indien ten minste twee derde van de leden aanwezig zijn.

Besluiten worden genomen met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ongeldige stemmen en onthoudingen zijn uitgesloten van de berekening.

De voorzitter heeft een vetorecht; hij oefent dit recht uit telkens wanneer hij van oordeel is dat een besluit van het bestuursorgaan in strijd is met de doelstellingen van zijn gouverneurschap. In dat geval zal hij in het verslag van de vergadering laten noteren dat hij besloot zijn veto uit te spreken en bijgevolg de gevolgen van de beslissing van het bestuursorgaan te schorsen.

In dat geval wordt het genomen besluit doorverwezen naar de eerstvolgende algemene vergadering om door haar te worden teruggedraaid of bevestigd. In geval van bevestiging wordt het veto van de voorzitter opgeheven en wordt het besluit van het bestuursorgaan zonder terugwerkende kracht van kracht. In het andere geval wordt het geacht nooit te hebben bestaan.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter en ingeschreven in een speciaal register. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar het door alle effectieve leden kan worden geraadpleegd.

Artikel 22. Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer en de zaakvoering van de VZW. Het bestuursorgaan oefent alle handelingen uit, voor zover deze niet door de wet of door de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. In het bijzonder heeft het de bevoegdheid om, onder zijn uitsluitende bevoegdheid, te beslissen over alle handelingen die binnen de werkingssfeer van de VZW vallen, in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 3 hierboven.

Het bestuursorgaan oefent in het bijzonder de financiële, patrimoniale, budgettaire en administratieve bevoegdheden uit, die worden toegekend door deze statuten, en die eveneens zijn toegekend aan het kabinet van de districtsgouverneur door de statuten van de feitelijke vereniging van het district 112C. Het kan dan ook fondsenwervingsactiviteiten organiseren voor LCIF (Lions Clubs International Foundation) of voor een ander doel dat het wenst te ondersteunen, zoals sociale, sport-, en opleidingsactiviteiten, promotie van culturele media, culturele evenementen, artistieke prestaties, psycho-medicosociale activiteiten, en elke andere activiteit die door de wet is toegestaan, steeds zonder winstoogmerk.

Artikel 23. De voorzitter van het bestuursorgaan oefent de functie van gedelegeerd bestuurder uit voor het dagelijks bestuur van de VZW. De sociale handtekening voor het bestuur van de VZW wordt daarom persoonlijk aan hem gedelegeerd voor de handelingen van het dagelijks bestuur en voor de uitvoering van de administratieve en bestuurshandelingen besloten door het bestuursorgaan, onverminderd de bepalingen geformuleerd onder het artikel 24 hierna.

Artikel 24. Behoudens bijzondere delegatie, moeten alle akten welke de VZW verbinden, uitgezonderd die van het dagelijks bestuur, door de voorzitter en een lid van het bestuur worden ondertekend. Het bestuur kan ook aan de penningmeester-generaal en zijn adjunct de macht van betaling van de door de VZW verschuldigde bedragen opdragen en de voorwaarden daarvan bepalen. Het bestuur kan ook beslissen om aan een Lions lid, al dan niet lid van het bestuursorgaan, een functie of taak te delegeren die het passend acht en dit voor een periode en onder de voorwaarden die het zal bepalen.

5. Bepalingen van interne orde

Artikel 25. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar. Het eerste boekjaar begint uitzonderlijk op de dag van de oprichting van deze VZW en zal eindigen op 30 juni 2020, het zal alle activiteiten omvatten die binnen de feitelijke vereniging District 112C hebben plaatsgevonden vanaf 1 juli 2019 tot en met de datum van oprichting.

Artikel 26. Door de algemene vergadering worden twee rekeningnazichters aangewezen om de rekeningen van de VZW te onderzoeken. Zij brengen een jaarlijks verslag uit aan de algemene vergadering. Ze worden benoemd voor één jaar en zijn herverkiesbaar. Voor de uitoefening van hun functie hebben de commissarissen toegang tot alle registers en archieven.

Artikel 27. Wanneer de VZW over een werknemer beschikt, zal zij de datum van inwerkingtreding van haar intern reglement bekendmaken in de statuten, via neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

6. Ontbinding, Vereffening.

Artikel 28. De ontbinding en de vereffening van de VZW worden geregeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In geval van vrijwillige ontbinding van de VZW, zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) benoemen, hun bevoegdheden bepalen en de bestemming van de nettoactiva van de VZW aangeven. De bestemming moet verplicht gebeuren ten gunste van een goed doel of een officieel LCI-orgaan op internationaal of nationaal niveau.

Artikel 29. Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien werd in deze statuten, wordt er verwezen naar de wet van 23 maart 2019. Elke beschikking die in strijd is met de officiële statuten van LCI is nietig, deze hebben de overhand op alle daarmee strijdige beschikkingen.