Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing: 12/12/2021

Gelieve aandachtig deze gebruiksvoorwaarden na te lezen

Jullie toegang en gebruik van de Diensten zijn afhankelijk van jullie aanvaarding en respect van de huidige voorwaarden..

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers , gebruikers en andere personen die toegang hebben of de Diensten gebruiken.

Door de toegang of het gebruik van de Diensten , zullen jullie geacht worden gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Indien jullie niet akkoord gaan met een deel van deze voorwaarden zullen jullie geen gebruik kunnen maken van deze diensten.

Intellektuele eigendom

De Diensten en hun inhoud , zijn karakteristieken en zijn oorsprongsfunkties zijn en blijven de eksklusieve eigendom van het District 112C en van hun licentieverleners.

Linken ( banden) met andere Websites

Onze Diensten kan banden bevatten met derde diensten, naar Websites of derde diensten die niet in het bezit zijn of gecontroleerd worden door het « Lions Clubs District 112C ,heeft geen enkele kontrole op en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud , de vertrouwelijkheidspolitiek of de praktijken van de gehele Website of derde diensten.

Jullie erkennen en aanvaarden tevens dat « Lions Clubs District 112C » noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verantwoordelijk zal zijn voor elke schade of verlies welke veroorzaakt door of vermoed verbonden te zijn met het gebruik  of verwant te zijn met of afhankelijk zijn van dergelijke inhouden , goederen of diensten die bruikbaar zijn op of via deze Websites of diensten.

Wij raden jullie ten stelligste aan de bewoordingen en voorwaarden te lezen alsook  de vertrouwelijkheidspolitiek van elke Website of derde dienst die jullie gebruiken .

Verwittiging

Jullie gebruik van de Diensten ligt onder uw eigen verantwoordelijkheid .De Dienst wordt «  OP ZICH »  en «ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS» , verleend . De Dienst wordt verleend zonder enkele garantie hoegenaamd , uitdrukkelijk of impliciet , inclusief maar zonder zich daartoe te beperken , de impliciete garanties van de marktkwaliteit , de juistheid met  een particulier gebruik van niet- nabootsing of van prestatie .

Toepasbare wetgeving

Deze voorwaarden zullen geregeld en geinterpreteerd worden volgens de belgische wetgeving zonder achtneming met haar beschikkingen inzake wetsconflicten.

Onze onbekwaamheid om elke wetgeving of beschikking van huidige voorwaarden toe te passen zal niet worden beschouwd als een verzaking aan deze rechten . Indien een beschikking van huidige voorwaarden ongeldig of ontoepasbaar wordt geacht door een rechtbank , zullen de andere beschikkingen van de huidige voorwaarden geldig blijven. Deze voorwaarden maken de intergraliteit uit van het akkoord tussen ons aangaande onze diensten , en vervangen alle vorige akkoorden die wij zouden kunnen hebben aangaande deze diensten.

Wijzigingen

Wij veroorloven ons het recht om eenzijdig naar goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen  .Indien een wijziging belangrijk is , zullen wij trachten om een opzeg van ten minste 30 dagen toe te passen voor het van kracht worden van elke nieuwe  voorwaarde . Wat een belangrijke wijziging inhoudt zal door ons eenzijdig naar goeddunken worden bepaald.

Door toegang te hebben tot onze diensten en deze verder te blijven gebruiken ,nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden , zullen jullie geacht worden gebonden te zijn door deze gewijzigde voorwaarden . Indien jullie deze nieuwe voorwaarden niet aanvaarden , gelieven wij jullie op te houden deze diensten te gebruiken.

Ons contacteren

Indien jullie vragen hebben betreffende deze voorwaarden gelieve ons te contacteren .