LCICon

Reglement voor de toekenning van een toelage aan de vertegenwoordigers van District 112C die deelnemen aan de internationale conventie van SINGAPUR

 

District 112C kent een subsidie toe van 1000 euro aan de leden die het district vertegenwoordigen op de internationale conventie die in juni/juli 2020 plaatsvindt in Singapur. Dit geldt voor maximaal één afgevaardigde per zone en één Leo-afgevaardigde.

Om in aanmerking te komen als afgevaardigde van District 112C moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn :

 1. Lid zijn van een Lions Club van District 112C :
  1. Deze club moet op datum van 31 januari 2020 volledig in orde zijn wat betreft de bijdragen aan het district, aan het multi-district en aan de internationale associatie;
  2. De maandelijkse rapporten van het effectief (MMR) van de club moeten volledig door de secretaris van de club gevalideerd zijn voor de periode van einde januari 2019 tot en met het rapport van januari 2020.
 2. Wat de persoon betreft:
  1. Lid zijn van deze club sinds tenminste 1 januari 2019;
  2. In orde zijn met de bijdragen aan het district, aan het multi-district en aan de internationale associatie op datum van 31 januari 2020.
 3. Nooit eerder een subsidie hebben ontvangen voor een van de voorgaande internationale conventies, of daaraan deelgenomen hebben met terugbetaling, geheel of gedeeltelijk, door Oak Brook of het district of multi-district. Dit bevordert de deelname van Lions die nog nooit een conventie of Europees Forum hebben bijgewoond.
 4. Op woord van eer verklaren dat er geen enkele andere financiële toelage is toegekend vanuit een andere instantie van onze vereniging (dus o.a. van LCI, het multi-district, een ander district, de werkgroep Reizen van het multi-district, of van de eigen club).
 5. Ingeschreven zijn voor de reis, georganiseerd door de werkgroep Reizen van het multi-district ten laatste op 31 januari 2020 en het voorschot hebben betaald vóór deze datum.
 6. Het ‘package’ hebben gereserveerd dat door het multi-district is voorzien en dat betaald hebben uiterlijk op 30 april 2020.
 7. Deelnemen aan :
  1. De avond van het multi-district
  2. De internationale parade
  3. De Belgische receptie
  4. De openingssessie van de conventie
  5. De tweede zitting van de conventie
  6. De afsluitende sessie van de conventie
  7. Ten minste twee seminaries, naar keuze, van de conventie
  8. De receptie van District 112C.
 8. Het formulier A in bijlage invullen.
 9. Een verslag opstellen over de Internationale Conventie van SINGAPUR voor de uittredende gouverneur evenals voor de zonevoorzitter, niet later dan 31 augustus 2020.
 10. Voor elke voorzitter van de clubs uit de zone een fanion van de conventie meebrengen.
 11. Vooraf verkozen zijn als kandidaat door de voorzitters van de clubs van de zone :
  1. De clubvoorzitters doen een oproep voor kandidaten bij de leden van hun club;
  2. Elke voorzitter is belast met de controle van de geldigheid van de ontvangen kandidaturen;
  3. Indien de zonevoorzitter slechts één geldige kandidatuur ontvangt wordt deze meteen aan de gouverneur overgemaakt;
  4. Indien de zonevoorzitter meerdere kandidaturen ontvangen heeft op 31 januari 2020 beschikt hij over maximaal twee weken om de clubvoorzitters van de zone te laten stemmen om  één enkele kandidaat te kiezen die aan de gouverneur wordt gemeld;
  5. Indien een niet-geldige kandidatuur aan de gouverneur wordt overgemaakt wordt deze natuurlijk niet weerhouden;
  6. De kandidatuur voor de afgevaardigde van de zone moet aan de gouverneur zijn overgebracht uiterlijk op de laatste dag van februari 2020. Elke kandidatuur die na de laatste dag van februari gemeld wordt zal onherroepelijk beschouwd worden als niet-geldig, en de zone verliest daarmee automatisch de kans om een toelage te verkrijgen voor een andere kandidaat;
  7. De geldige kandidaturen worden door de secretaris-generaal bevestigd aan de betrokkenen; bij gebrek daaraan zal de kandidatuur ongeldig blijken te zijn en komt ze niet in aanmerking voor een toelage.
 12. De toelage wordt overgemaakt aan de afgevaardigde indien alle voorwaarden zijn vervuld en na positief advies van de gouverneur 2019-2020, en dit na 10 september 2020.
 13. Elke betwisting wordt enkel en alleen door de gouverneur 2019-2020 beslecht.

Opgemaakt te Brussel, 21 december 2019

De Gouverneur

Ghislaine ESTIEVENART

Formulier A voor de aanvraag van een toelage van district 112C voor de  afgevaardigde van de zone naar de Internationale Conventie van Lions Clubs in SINGAPUR

 

Ik, ondergetekende
Naam :  
Voornaam :  
Lions Club :  
Zone :  
Ik heb een toelage ontvangen voor een vroegere internationale conventie  

JA     NEE  
Ik krijg andere financiële steun van een andere instantie van onze vereniging  

JA     NEE  
Ik ben ingeschreven voor de reis die door het multi-district wordt georganiseerd op datum van  
Ik heb het ‘package’ besteld dat het multi-district heeft voorzien   

JA     NEE  
Ik verbind me ertoe deel te nemen aan de volgende manifestaties : de avond van het multi-district, de internationale parade, de Belgische receptie, de openingszitting van de conventie, de tweede zitting van de conventie, de afsluitende sessie van de conventie, minstens twee seminaries naar keuze en de receptie van district 112C. Ik zal verslag uitbrengen uiterlijk op 31 augustus 2020.  

JA     NEE  
Datum :  
Handtekening :