Statuten

Statuten2018-08-20T22:45:26+00:00

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. De benaming

Elk district dat deel uitmaakt van het Multiple District draagt de benaming « DISTRICT 112-gevolgd door een letter-BELGIUM ». In dit artikel zal elk district verkort genoemd worden.

Artikel 2. De effectieven

De effectieven van ieder district worden bepaald in overeenstemming met artikel 3 van de algemene artikelen van de statuten van het Multiple District 112 BELGIUM.

Artikel 3. De organisatie van het District

A. Samenstelling

Het District wordt bestuurd door het kabinet van de Gouverneur, samengesteld door de Districtgouverneur de 1ste en 2de Vicegouverneur, Immediate Past Gouverneur, desgevallend de regiovoorzitters, de secretaris, de penningmeester, de commissievoorzitters en de zonevoorzitters. Al deze personen zijn stemgerechtigd.

Het kabinet wordt voorgezeten door de Gouverneur.

De leden en oud- leden van de Internationale Beheerraad, die actief lid zijn van een Club in het District, wonen de vergaderingen  bij met adviesrecht.

Elk lid van het kabinet is eraan gehouden een actief lid te zijn en in regel met de bijdragen aan een Club van het District, die er zelf aan gehouden is in regel te zijn tegenover het District het Multiple District en Lions International.

B     De Gouverneur en de twee Vicegouverneurs worden verkozen ter gelegenheid van de jaarlijkse Districtconventie die minstens 30 dagen vóór de datum van de Internationale Conventie dient door te gaan, en in elk geval, vóór de Conventie van het Multiple District.

De functie van de verkozen Gouverneur dient bekrachtigd te worden door Lions International.

Tijdens de duur van zijn mandaat is de Gouverneur bevoegd voor het benoemen en herroepen van de regiovoorzitters (indien hij in deze functies wenst te voorzien) van de secretaris, de penningmeester, de adjunct secretaris, de voorzitters en de leden van de districtcommissies, evenals van alle overige verantwoordelijken die hij noodzakelijk of nuttig acht voor de goede werking van het District.

Hij duidt eveneens een zonevoorzitter aan voor elke zone van het district, op voorstel van de clubs

C.Bij vacature van de functie van Gouverneur zal de 1ste Vicegouverneur deze functie waarnemen, dezelfde verantwoordelijkheid dragen en hetzelfde gezag uitoefenen en dit tot de genoemde vacature ingevuld is door de Internationale Beheerraad, dit conform aan de Internationale  Constitutie (cf.artikel 9, sectie 6d en e)

Bij vacature van de functie van de 1ste Vicegouverneur, zal de 2de Vicegouverneur deze functie uitoefenen tot de eerstvolgende Districtconventie.

Bij vacature van de functie van 2de Vicegouverneur zal deze post zonder titularis blijven tot de eerstvolgende Districtconventie.

D. Bij beslissing van de gouverneur en om een einde stellen aan een vacant mandaat worden vacatures opgevuld bij de functies van het district, met uitzondering van de Gouverneur en Vicegouverneurs.

E Als een kabinetslid een einde maakt aan zijn actief lidmaatschap bij een club uit de regio of zone die hem aanduidde, volgens het geval, of indien zijn club niet meer in regel is met de bijdragen aan het Multiple District  en aan Lions International, wordt hij uit zijn functie ontzet en komt het toe aan de Gouverneur een opvolger aan te duiden om dit mandaat te voltooien.

F      Er wordt bij de vereniging geen enkele betaalde functie uitgeoefend door clubleden.

A     Gewone vergaderingen

Elk trimester van het werkjaar heeft een gewone kabinetsvergadering  plaats. De eerste gaat door binnen de 90 dagen die volgen op het afsluiten van de Internationale Conventie. De secretaris stuurt minimum tien dagen op voorhand een schriftelijke oproep aan ieder kabinetslid met vermelding  van dagorde, datum, uur en locatie gekozen door de Gouverneur.

B     Buitengewone vergaderingen

De Gouverneur kan naar believen een buitengewone vergadering bijeenroepen. Dit dient te gebeuren bij schriftelijk verzoek gericht aan de Gouverneur of de Secretaris door de meerderheid van de stemgerechtigde kabinetsleden. Binnen de 10 dagen na de aanvraag richt de secretaris per brief of telegram een oproep aan ieder kabinetslid met vermelding van de dagorde van de vergadering, met datum, uur en locatie gekozen door de Gouverneur.

C     Quorum en stemming

Een quorum van minstens twee derden van de stemgerechtigde leden is vereist bij alle kabinetsvergaderingen.

D     Bevoegdheden

De Gouverneur is bevoegd voor de daden van dagelijks beheer.

De overige daden van beheer, de belangrijke opties, de oprichting van VZW, de wijzigingen van de regio’s of de zones, deze opsomming is niet alomvattend, vallen onder de bevoegdheid van het kabinet en vereisen een tweederde meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige leden (met uitsluiting van de ongeldige stemmen en onthoudingen)

De Gouverneur heeft vetorecht dat hem toelaat het status quo te behouden als de voorstellen niet blijken te stroken met zijn algemene opvatting tijdens het jaar van zijn gouverneurschap.

De officials van het district zijn: de leden van het kabinet van de Gouverneur en de voorzitters van de districtcommissies.
De rekencommissarissen die als lid in regel zijn met de bijdragen aan een Lions Club van het District die zelf in regel is ten opzichte van het District, het Multiple District en Lions International hebben eveneens de hoedanigheid van Districtofficial.

A   Verdeling van de Clubs

Het District wordt opgedeeld in regio’s die niet meer dan 16 en niet minder dan 10 clubs mogen tellen. Elke regio wordt opgedeeld in zones van niet meer dan 8 en niet minder dan 4 Lions Clubs, hierbij rekening houdend met de geografische ligging van de Clubs.

Indien dit nodig blijkt in het hoogste belang van het District kan de samenstelling van alle regio’s en zones gewijzigd worden door het kabinet, dit op initiatief van de Gouverneur en enkel na raadpleging van de betrokken Clubs.

B     Regiovergaderingen

De Gouverneur benoemt de regiovoorzitter, deze zal geregeld een raad van zonevoorzitters samenroepen en voorzitten. Hij belegt tevens vergaderingen met de afgevaardigden van de Clubs van de regio op de door hem gekozen datum, uur en locatie

C     De Adviesraad van de Gouverneur (zonevergaderingen)

Er bestaat in elke zone een Adviesraad van de Gouverneur, deze is samengesteld uit de Clubvoorzitters en Clubsecretarissen onder het voorzitterschap van de Zonevoorzitter. De Zonevoorzitter bepaalt de dag, het uur en locatie van de Zonevergaderingen. De Raad vergadert een eerste keer in september, een tweede in  november of december, een derde in februari of maart en een vierde circa 30 dagen voor de Nationale Conventie.

De Gouverneur benoemt elk jaar de Ereraad van de Gouverneur, deze is samengesteld uit oud-leden van de Internationale Beheerraad en Past Gouverneurs. De leden van de Ereraad zijn eraan gehouden actief lid te zijn van een Club in het District die zelf moet in regel zijn met de bijdragen aan het District, het Mulitple District en Lions International.

Artikel 4. De rekeningen van het District

Elke club betaalt aan het District, en dit voor ieder lid, een jaarlijkse bijdrage die, gecumuleerd met de bijdrage aan het Multiple District, de som van 124€ niet mag overschrijden. Deze limiet verhoogt of verlaagt evenredig aan de index van de consumptieprijzen in het Koninkrijk België, de referentie index zijnde deze van juli 1994.

Deze bijdrage wordt vastgesteld door het Kabinet van het District, goedgekeurd door de Districtconventie bij de stemming van het budget en wordt door elke Club opgevraagd en geïnd bij het begin van het werkjaar. Deze bijdrage moet betaald worden ten laatste op 31 juli en dit op basis van zijn effectieven op de laatste dag van juni. Als de Club in gebreke blijft met het maandelijkse rapport effectieven met betrekking tot de maand juni, is de bijdrage inbaar op basis van de inlichtingen verstrekt in het laatste overgemaakte rapport, onder voorbehoud van latere rechtzettingen.

.De Clubs waarvan de stichting goedgekeurd werd door Lions International gedurende het werkjaar, of de clubs die opnieuw gehomologeerd werden, betalen deze bijdrage aan het District prorata temporis, dit uiterlijk op de laatste dag van de maand van goedkeuring en op basis van hun effectievenrapport.

De bijdrage van elk nieuw lid wordt betaald prorata temporis en dit uiterlijk de laatste dag van de maand van zijn toetreding tot de Club.

De totale jaarlijkse uitgaven mogen het budget van het lopend werkjaar, dat gestemd werd door de Districtconventie op voorstel van het Kabinet, niet overschrijden. De uitgaven vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Districtsgouverneur.

Elke betaalopdracht wordt mede ondertekend door de Districtsgouverneur en de Penningmeester van het District, of bij verstek,  door de Vicegouverneur of de Secretaris.

De Districtgouverneur geeft geregeld informatie aan het kabinet ,en dit minstens een keer per jaar, over de staat van de rekeningen van het lopende werkjaar. Aan de Voorzitter van de Gouverneursraad van het  Multiple District en aan alle Clubs van het District bezorgt hij, en dit binnen de 50  dagen na de afsluiting van het lopende werkjaar, een overzicht van de financiële situatie van het District.

De controle van alle rekeningen van het District wordt uitgevoerd door twee rekencommissarissen. De eerste zijnde één van de rekencommissarissen van het Multiple District, de tweede wordt verkozen door de Districtconventie.

Ze treden beiden in functie op de eerste dag volgend op hun verkiezing. (door de Nationale Conventie of Districtconventie)

Ze stellen een verslag op dat overgemaakt wordt aan de Gouverneursraad van het Multiple District en aan het Kabinet van het District minstens 120 dagen voor de Nationale Conventie en de Districtconventie die volgen op het afsluiten van het lopend werkjaar waarin ze zijn aangesteld.

Artikel 5. De Districtconventie

De Districtconventie heeft jaarlijks plaats en dit minstens 30 dagen vóór de Lions International Conventie en voorgaand aan de Nationale Conventie. De Gouverneur bepaalt de locatie, dag en uur stelt tevens de dagorde op, deelt deze mee aan de Clubs, aan de leden van het Kabinet aan de Past Districtgouverneurs van het District en aan de leden van het voormalig enkelvoudig 112 Belgium District die aangesloten zijn bij een Club van het District.

De Gouverneur benoemt de voorzitter en de directeur van de Conventie die, samen met de officials van het District, zullen fungeren als officials van de bovengenoemde Conventie.

Elke Club die zijn oorkonde ontving evenals elke Club in oprichting en waar de stichting werd goedgekeurd door Lions International en die tevens in regel is met de bijdragen aan Lions International en aan het Multiple District wordt op de Conventie vertegenwoordigd door een of meerdere afgevaardigden. Dit op basis van één geaccrediteerde afgevaardigde en één  vertegenwoordiger per 10 leden en per hogere fractie hiervan van 5 of meer. Er wordt rekening gehouden met de effectieven die voorkomen op de staten van Lions International gepubliceerd op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de Conventie plaatsheeft.

Elke door zijn Club geaccrediteerde en aanwezige afgevaardigde heeft het recht eenmaal te stemmen voor de aan stemming onderworpen functies en ook eenmaal voor de onderwerpen die moeten gestemd worden door de afgevaardigden

De Past Gouverneurs van het District of van het voormalig enkelvoudig District 112 Belgium die als lid actief zijn in een Club die in regel is met de bijdragen aan het Multiple District en aan Lions International hebben stemrecht ten persoonlijke titel.

Behalve indien anders bepaald, zal de ja-stem van de meerderheid der afgevaardigden (buiten de ongeldige stemmen en onthoudingen) over om het even welke kwestie, beschouwd worden als een beslissing van de Conventie.

De Gouverneur heeft het recht op elk ogenblik, maar wel om geldige redenen, de locatie van de Conventie die hij eerder uitkoos te wijzigen. Zodoende treft noch de Gouverneur, noch enig ander lid van het Kabinet enige verantwoordelijkheid ten opzichte van om het even welke Club van het District of van om het even welk lid.

Binnen de 60 dagen na het afsluiten van de Conventie en afhankelijk van de secretaris, zal een officieel verslag met het proces verbaal van de Conventie overgemaakt worden aan Lions International en het Multiple District

Artikel 6. De moties en de aanbevelingen

Ter bevordering van de objectieven van het District kan elke Club een motie of aanbeveling indienen in zover deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks in overtreding is met de huidige statuten en met de statuten van Lions International.

De tekst van de motie of aanbeveling moet ten laatste 90 dagen vóór het begin van de Conventie gericht worden aan de Gouverneur of de Secretaris . Het kabinet, na het advies van de Nationale Commissie der Statuten van het Multiple District te hebben ingewonnen, beslist soeverein over de ontvankelijkheid van de motie of aanbeveling.

Elke ontvankelijk verklaarde motie of aanbeveling wordt schriftelijk gericht aan de Clubs van het District, dit tenminste 40 dagen vóór de Conventie, met de verwijzing dat ze het voorwerp zal uitmaken van een stemming door de geaccrediteerde afgevaardigden van de Clubs

Om aanvaard te worden door de Conventie moet elke motie of aanbeveling de absolute meerderheid der stemmen krijgen (buiten de ongeldige stemmen  en onthoudingen)

Elke motie is bindend ten vroegste bij het afsluiten van de Conventie tijdens dewelke ze aanvaard werd.

Elke aanvaarde aanbeveling wordt toevertrouwd aan de goede zorgen van het kabinet van het volgende werkjaar dat soeverein beslist welk gevolg er zal aan gegeven worden.

Artikel 7. De wijzigingen

De algemene beginselen van de huidige statuten mogen enkel gewijzigd worden ter gelegenheid van een Conventie op voorstel van de Nationale Commissie der Statuten van het Multiple District, na goedkeuring van het kabinet en met positieve tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen  (buiten de ongeldige stemmen  en onthoudingen)

Geen enkel voorstel tot wijziging van de algemene beginselen van de huidige statuten zal voorgesteld noch aan stemming onderworpen worden zonder schriftelijk te zijn gericht aan elk van de Clubs van het District, tenminste 40 dagen vóór de Conventievergadering, met de vermelding dat betreffend voorstel het voorwerp zal uitmaken van een stemming.

Elke wijziging zal in voege treden ten vroegste bij de afsluiting van de Conventie tijdens dewelke ze aanvaard werd, behoudens tegengestelde beslissing.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 1. Voorstelling en verkiezing van de kandidaten voor de functies van gouverneur en vicegouverneur van het district

Elke kandidaat voor de functie van gouverneur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

A     Actief lid zijn van – en in orde zijn met — een gecharterde Lions Club  van het district en ook in orde zijn met het district, het Multiple District en met Lions International.

B     Het akkoord voor de kandidatuur verkregen hebben van zijn/haar club of van een meerderheid van de clubs in het district

C     Op het ogenblik van de kandidaatstelling de positie bekleden van eerste vicegouverneur van het district waarin hij/zij kandidaat is voor het gouverneurschap.

D          Indien de eerste vicegouverneur geen kandidaat is voor het gouverneurschap, of indien de positie van eerste vicegouverneur vacant is op het moment van de conventie van het district, is ieder clublid verkiesbaar indien hij/zij (i) de voorwaarden vervult van de kandidatuur voor tweede vicegouverneur zoals die zijn vastgelegd in de Constitutie en de internationale statuten en (ii) voor zover hij/zij op het ogenblik van de kandidatuur een positie bekleedt of minstens één jaar bekleed heeft in het kabinet van het district.

Elke kandidaat voor de functie van vice-gouverneur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

A     Actief lid zijn van – en in orde zijn met – een gecharterde Lions Club van het district en ook in orde zijn met het district, het Multiple District en met Lions International.

B     Het akkoord voor de kandidatuur verkregen hebben van zijn/haar club of van een meerderheid van de clubs in het district

C     Op het ogenblik van de kandidaatstelling de positie bekleden van tweede vicegouverneur van het district waarin hij/zij kandidaat is voor het vicegouverneurschap.

D     Indien de tweede vicegouverneur geen kandidaat is voor het eerste vicegouverneurschap, of indien de positie van tweede vicegouverneur vacant is op het moment van de conventie van het district, is ieder clublid verkiesbaar indien hij/zij de voorwaarden vervult van de kandidatuur voor tweede vicegouverneur zoals die zijn vastgelegd in de Constitutie en de internationale statuten.

Elke kandidatuur voor de functie van gouverneur of van eerste of tweede vicegouverneur van het district moet bij de gouverneur in functie worden ingediend uiterlijk 40 dagen vóór de conventie van het district en voldoen aan de voorwaarden opgelegd in de statuten van Lions International voor de functies van gouverneur of vicegouverneur.

Indien geen enkele kandidatuur is ingediend, of indien de kandidaturen niet ontvankelijk zijn, kunnen kandidaten voor gouverneur of vice-gouverneur voorgesteld worden tijdens de districtsconventie door de geaccrediteerde leden van elke club, voor zover de voorwaarden van verkiesbaarheid zijn vervuld.

Om verkozen te worden moet een kandidaat de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen behalen, blanco stemmen of onthoudingen niet meegerekend, dus de helft plus één stem. Indien geen enkele kandidaat deze absolute meerderheid behaalt zal er een tweede stemronde worden gehouden tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald in de eerste ronde.

Het resultaat van de verkiezing van de districtsgouverneur moet worden meegedeeld aan de internationale hoofdzetel door de gouverneur in functie, of door de vertegenwoordiger van de internationale hoofdzetel, zodat de informatie doorstroomt naar de internationale raad van bestuur zoals vastgelegd in artikel 9, sectie a van de Internationale Constitutie.

In het geval dat er geen enkele kandidaat-gouverneur wordt verkozen, of indien de verkozen gouverneur overlijdt, de functie weigert of in het oordeel van de internationale raad van bestuur niet in staat is om de functie op te nemen om redenen van ziekte of ander onvermogen, of indien de positie vacant blijft door een betwisting over de verkiezingsuitslag, kan het district aan de internationale raad van bestuur vragen om een gouverneur aan te duiden volgens de regels van de internationale constitutie.

De eerste vicegouverneur van het district heeft een mandaat van één jaar, dat begint bij de sluiting van de internationale conventie van het jaar van zijn/haar verkiezing en dat eindigt bij de sluiting van de daarop volgende internationale conventie.

Een eerste vicegouverneur van het district kan zichzelf niet opvolgen.

De uitslag van elke verkiezing van eerste district vicegouverneur moet aan de internationale zetel medegedeeld worden door de gouverneur in functie en/of door de vertegenwoordiger van de internationale zetel.

De tweede vicegouverneur van het district heeft een mandaat van één jaar, dat begint bij de sluiting van de internationale conventie van het jaar van zijn/haar verkiezing en dat eindigt bij de sluiting van de daarop volgende internationale conventie.

Een tweede vicegouverneur van het district kan zichzelf niet opvolgen.

De uitslag van elke verkiezing van tweede district vice-gouverneur moet aan de internationale zetel medegedeeld worden door de gouverneur in functie en/of door de vertegenwoordiger van de internationale zetel.

Artikel 2. De rol van de leidinggevenden van het district

De gouverneur is de officiële internationale vertegenwoordiger van de vereniging in het district, onder het algemene toezicht van de internationale raad van bestuur. Hij/zij is ook de belangrijkste bestuurder van het district en heeft de leiding over de gewestvoorzitters, de zonevoorzitters, de secretaris en de penningmeester (of de secretaris-penningmeester) van het district en over alle andere leden van het kabinet, zoals vastgelegd in de constitutie en in de statuten van het district of Multiple District waarvan sprake.

De verantwoordelijkheden zijn meer bepaald de volgende:

 1. De objectieven van de vereniging bevorderen
 2. Zelf actief bijdragen aan de aangroei van het aantal leden en de stichting van nieuwe clubs en de andere leidinggevenden van het district aanmoedigen om dit efficiënt te bevorderen
 3. Zelf actief deelnemen aan de opleiding van de verantwoordelijken op het niveau van de clubs en van het district en de andere leidinggevenden aanmoedigen om dit efficiënt te bevorderen
 4. Steun verlenen aan, en promotie voeren voor, de Lions Club International Foundation
 5. Wanneer hij/zij eraan deelneemt, het voorzitterschap waarnemen van het congres van het district, van de vergaderingen van het kabinet en van alle andere vergaderingen van het district
 6. Elke andere functie op zich nemen die de internationale raad van bestuur zou opdragen

De eerste vicegouverneur van het district is de voornaamste adjunct van de gouverneur en werkt onder zijn/haar leiding en supervisie. De verantwoordelijkheden zijn:

 1. De objectieven van de vereniging bevorderen
 2. Zelf actief bijdragen aan de aangroei van het aantal leden, aan de stichting van nieuwe clubs en aan de opleiding van de verantwoordelijken van het district
 3. Zich vertrouwd maken met de functies van de gouverneur zodat, indien de positie van gouverneur zou vacant worden, hij/zij goed voorbereid is om deze functies en verantwoordelijkheden over te nemen
 4. De administratieve taken uitvoeren die de gouverneur opdraagt
 5. Elke andere taak of actie uitvoeren die door de internationale raad van bestuur of door andere directieven wordt opgedragen
 6. Actief deelnemen aan alle vergaderingen van het kabinet en als voorzitter optreden van de vergaderingen die de gouverneur niet kan bijwonen
 7. Deelnemen aan de vergaderingen van de gouverneursraad wanneer de situatie zich daartoe leent
 8. Deelnemen aan de voorbereiding van het budget van het district
 9. Actief optreden in alle activiteiten die voortgezet worden in het volgende jaar
 10. Op vraag van de districtsgouverneur de toepasselijke commissies van het district superviseren en deelnemen aan de analyse van de sterke en zwakke punten van het district.

De tweede vicegouverneur van het district werkt onder leiding en supervisie van de districtsgouverneur. De verantwoordelijkheden zijn:

 1. De objectieven van de vereniging bevorderen
 2. Zelf actief bijdragen aan de aangroei van het aantal leden en de stichting van nieuwe clubs en de andere leidinggevenden van het district aanmoedigen om dit efficiënt te bevorderen
 3. De functies op zich nemen die door districtsgouverneur worden bepaald, inclusief bijstand aan de voorzitter van de commissie die belast is met het beheer van het ledenbestand
 4. Elke andere taak en actie uitvoeren die het reglement van de vereniging oplegt
 5. Actief deelnemen aan alle vergaderingen van het kabinet en de vergaderingen voorzitten wanneer de gouverneur en de eerste vicegouverneur afwezig zijn
 6. Deelnemen aan de voorbereiding van het budget van het district
 7. Actief optreden in alle activiteiten die voortgezet zullen worden in het volgende jaar
 8. Op vraag van de districtsgouverneur de toepasselijke commissies van het district superviseren en deelnemen aan de analyse van de sterke en zwakke punten van het district.

Onder leiding en toezicht van de districtsgouverneur vervult de secretaris de volgende taken:

 1. De objectieven van Lions Clubs International bevorderen
 2. Zorgvuldig alle verslagen van de vergaderingen van het kabinet bewaren en binnen twee weken na elke vergadering een kopie van het verslag sturen naar alle kabinetsleden en naar Lions Clubs International
 3. Het verslag opstellen van de conventie, dit bewaren en een kopie ervan toesturen aan Lions Clubs International en naar de districtsgouverneur
 4. De gouverneur en het kabinet bijstaan bij alle vragen betreffende het district en alle taken uitvoeren die hem/haar formeel of informeel worden toegewezen door de algemene en bijzondere bepalingen van de statuten van het district, of die door de gouverneur of het kabinet worden opgedragen
 5. Alle communicatie en documentatie tekenen die door het district worden gepubliceerd
 6. Een algemeen verslag opstellen en dit voorleggen aan de kabinetsvergadering die voorafgaat aan de conventie, en alle verslagen opstellen die de gouverneur of het kabinet verwacht
 7. Zorgvuldig alle archieven en registers bijhouden, evenals alle verslagen van het kabinet en van alle vergaderingen die in het district gehouden worden, en ervoor zorgen dat deze documenten geraadpleegd kunnen worden door de gouverneur of door een lid van het kabinet of door een club, op voorwaarde dat dit gebeurt op een geschikte datum en om geldige redenen.

Onder leiding en toezicht van de districtsgouverneur vervult de penningmeester de volgende taken:

 1. De objectieven van Lions Clubs International bevorderen
 2. Elk bedrag dat aan het district toekomt storten op één van de bankrekeningen die de gouverneur heeft vastgelegd en deze sommen beheren zoals bepaald in artikel 4 van de Algemene Bepalingen van deze statuten; op vraag van de gouverneur of van het kabinet alle archieven en registers ter inzage voorleggen aan de revisor(en).

De gewestvoorzitter wordt benoemd door de gouverneur heeft onder diens leiding en toezicht de volgende taken:

 1. De objectieven van Lions Clubs International bevorderen
 2. Zich inzetten om in de loop van het jaar van het mandaat elke club van het gewest minstens één maal te bezoeken
 3. Deelnemen aan elke vergadering van het kabinet
 4. De gouverneur helpen bij het promoveren van het Lionisme in zijn/haar gewest, met name door voor te stellen om nieuwe Lions clubs op te starten, en ervoor te zorgen dat deze perfect worden geïnformeerd en georganiseerd, en de opdrachten van de gouverneur voor het gewest correct uitvoeren
 5. Ervaren Lions leden uit het gewest aanbevelen voor de functie van zonevoorzitter
 6. Er op toezien dat de statuten van elke club in het gewest in overeenstemming zijn met die van Lions International, van het Multiple District en van het district
 7. De leden van het gewest aanmoedigen om deel te nemen aan de internationale conventie, aan het Europa Forum, aan de conventie van het Multiple District en aan de conventie van het district
 8. De zonevoorzitters van het gewest helpen en controleren bij het uitvoeren van hun taken en met hen werken aan de voorbereiding en de organisatie van zonevergaderingen
 9. De vergaderingen van het gewest en van de vertegenwoordigers van de clubs uit het gewest organiseren en voorzitten.

Indien de gewestvoorzitter zijn/haar taken niet  vervult, of niet in staat is te vervullen, kan de gouverneur, met de hulp van het kabinet, de positie vacant verklaren en, indien hij/zij dat nuttig acht, een vervanger aanduiden, zoals voorzien in artikel 3 §1 van de Algemene Bepalingen van deze statuten.

Onder leiding en toezicht van de gouverneur en van de gewestvoorzitter voert de zonevoorzitter volgende taken uit:

 1. De objectieven van Lions Clubs International bevorderen
 2. Zich inzetten om in de loop van het jaar van het mandaat elke club van zijn/haar zone minstens één maal te bezoeken
 3. Verslag uitbrengen van elke vergadering van het raadgevend comité van de zone en, binnen vijf dagen na de vergadering, hiervan een kopie sturen naar Lions International, naar de gouverneur van het district en naar de voorzitter van het gewest waartoe de zone behoort
 4. Er op toezien dat de statuten van elke club in de zone in overeenstemming zijn met die van Lions International en van het district
 5. De vooraf geplande zonevergaderingen organiseren, in samenwerking met de gewestvoorzitter
 6. Vergaderingen en activiteiten tussen de clubs aanmoedigen
 7. De clubleden van de zone aanmoedigen om aanwezig te zijn bij de charteroverhandiging van nieuwe clubs
 8. De leden van de zone aanmoedigen om deel te nemen aan de internationale conventie, aan het Europa Forum, aan de conventie van het Multiple District en aan de conventie van het district, minimaal met het aantal afgevaardigden waarop de club recht heeft.

Indien de zonevoorzitter zijn/haar taken niet vervult, of niet in staat is te vervullen, kan de gouverneur, met de hulp van het kabinet, de positie vacant verklaren en zal hij/zij een vervanger aanduiden, zoals voorzien in artikel 3 §1 van de Algemene Bepalingen van deze statuten.

Gewest- en zonevoorzitters hebben een mandaat van één jaar. Dit kan slechts eenmaal worden verlengd.

Het kabinet van het district heeft tot taak :

 1. De gouverneur te helpen bij het uitvoeren van zijn/haar taken en bij het oplossen van administratieve problemen of thema’s die verband houden met de ethiek of met het welvaren van het Lionisme in het district
 2. Goede raad geven op het gebied van administratie
 3. Alle verslagen van de gewestvoorzitters ontvangen evenals de aanbevelingen betreffende de clubs en de zones.

Dit comité werkt, onder impuls van de gouverneur, aan een harmonieuze sfeer in het hele district. Op verzoek van de gouverneur of van elke andere functionaris van het district geeft het erecomité zijn mening over elk probleem van ethiek, van organisatie of van harmonieuze samenwerking binnen het district. Elk lid van het erecomité mag, op vraag van de gouverneur, deelnemen aan de vergaderingen van het kabinet.

De gouverneur sticht de districtscommissies, benoemt de voorzitters en de leden ervan en bepaalt hun actieplan. Hij is ex officio lid van deze commissies.

Behalve wanneer hij het nut ervan niet inziet zal de gouverneur elk jaar de volgende commissies opstarten :

 • De commissie Opleiding van de Leidinggevenden
 • De commissie voor de Conventie
 • De commissie Public Relations
 • De commissie Protocol.

Artikel 3. Het sociale werkingsjaar

Het sociale werkingsjaar van het district begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

Artikel 4. Het reglement van inwendige orde

Het kabinet van het district kan, op advies van de nationale commissie Statuten van het Multiple District, een reglement van inwendige orde opstellen.

Elke bepaling van dergelijk reglement die in strijd zou zijn met de algemene en bijzondere bepalingen van de onderhavige statuten of met de Constitutie of de statuten van Lions clubs International is nietig en zonder effect.

Artikel 5. In geval van wijzigingen

Onderhavige bijzondere bepalingen kunnen enkel gewijzigd worden ter gelegenheid van een districtsconventie, op voordracht van de nationale commissie Statuten, en na goedkeuring door het kabinet et na een positieve uitslag van een stemming met absolute meerderheid, ongeldige stemmen en onthoudingen niet meegerekend.

Geen enkel voorstel tot wijziging van de bijzondere bepalingen van onderhavige statuten zal worden voorgesteld of ter stemming voorgelegd indien het niet tenminste 40 dagen vóór de datum van de conventie schriftelijk aan elke club van het district is medegedeeld, met melding dat het ter stemming zal worden aangeboden.

Elke wijziging treedt op zijn vroegst in werking bij de sluiting van de conventie die ze heeft goedgekeurd, behalve indien anders hiertoe wordt beslist.