BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE VZW!

U heeft tijd tot 30 september 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren. U kunt uw uiteindelijke begunstigden nu al registreren door u aan te melden op het MyMinfin-portaal.

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”).

De Wet zet de Europese Richtlijn 2015/849 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (de “4de Richtlijn AML”) om, op grond waarvan de lidstaten verplicht zijn om wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te nemen opdat:

  1. binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden inwinnen en bijhouden, waaronder detailgegevens over de door de uiteindelijke begunstigden gehouden economische belangen;
  1. er een centraal register met informatie over de uiteindelijke begunstigden van die entiteiten zou zijn om de toegang tot die informatie te vereenvoudigen.

De Wet voorziet aldus in de verplichting voor vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden en 

voor bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.

Ingeval van inbreuk op de bepalingen inzake de identificatie en de verstrekking van informatie van de uiteindelijke begunstigden, zijn de informatieplichtige onderworpen aan een strafrechtelijke administratieve boete van € 250 tot  € 50.000.

Deze boetes worden opgelegd aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan een of meer leden van het wettelijk orgaan van de voor de informatieplichtige verantwoordelijke personen, hun beheerscomité en aan personen die, bij ontstentenis van een beheerscomité, deelnemen aan hun effectief beleid.

Voor meer informatie klik op de link : https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register

2019-10-13T10:15:28+00:0012/9/2019|